ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی ثبتی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ثبتی
پرونده تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

شرح :

در صورتی که هيات حل اختلاف  ماده 147 قانون ثبت، رای علیه شخصی صادر نماید، زیاندیده می تواند نسبت به رای صادره در دادگاه اعتراض نماید. در این صورت برای آگاهی یافتن از مراحل مختلف طرح دعوا تا صدور رای می تواند پرونده فوق را مطالعه نماید.

پروده ابطال رای کمیسیون ماده 147اصلاحی قانون ثبت

شرح :

در صورتی که اشخاصی بدون رضایت مالک مشاعی با مبایعه‌نامه عادی و از طریق کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ سند و تصرف مفروزی شود، ذینفع می‌تواند ابطال رأی و به تبع آن سند صادره را از دادگاه تقاضا نماید. در نمونه پرنده فوق می توانید از جزئیات این موضوع مطلع شوید.

پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

شرح :

در صورتی که پس از احراز مالکیت شخصی بر ملکی نیاز به اصلاح سند باشد، خواهان می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الذکر وکسب آگاهی از روند ونحوه رسیدگی نسبت به این امر اقدام کند.