ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
44
نتایج یافت شده
/ آراء دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی
پرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

شرح :

در صورتی که پس از انجام موضوع مورد تعهد در قراردادی، طرف دیگر به تعهدات خود مبنی بر پرداخت مبلغ قراردادی عمل ننمود، خواهان می تواند تمامی آنچه را که برای اقامه دعوا علیه خوانده نیاز دارد با مطالعه پرونده فوق کسب نماید و از رویه معمول این گونه پرونده ها، مطلع شود.

پرونده تنفيذ هبه نامه

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد جهت تقاضای تنفیذ هبه‌نامه عادی به دادگاه مراجعه نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این درخواست‌ها در مراجع قضایی مطلع گردد.

پرونده تنفیذ مبایعه نامه

شرح :

در صورتی که شخصی مبایعه نامه عادی با دیگری تنظیم نموده و تقاضای تنفیذ آن را داشته باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات رسیدگی به چنین تقاضایی در دادگاه‌ها مطلع شود.

پرونده الزام به انجام تعهد

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع ورزد، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از چگونگی طرح دعوا برای الزام وی به انجام تعهد و نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاع پیدا کند.

پرونده استرداد مبیع پیش از طرح دعوای فسخ یا بطلان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در قرارداد (مبایعه‌نامه) فروش خودرو، شرطی گنجانده شود که به موجب آن فروشنده بتواند در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب خریدار مبیع را مسترد کند، اقدام فروشنده جهت فسخ یا بطلان معامله پیش از استرداد مبیع لازم است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را مطالعه نمایید که به همین دلیل منجر به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان شده است.