ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
44
نتایج یافت شده
/ آراء دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی
پرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

شرح :

در صورتی که پس از انجام موضوع مورد تعهد در قراردادی، طرف دیگر به تعهدات خود مبنی بر پرداخت مبلغ قراردادی عمل ننمود، خواهان می تواند تمامی آنچه را که برای اقامه دعوا علیه خوانده نیاز دارد با مطالعه پرونده فوق کسب نماید و از رویه معمول این گونه پرونده ها، مطلع شود.

پرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص ذینفعی مدعی است که مبایعه نامه عادی منعقد شده میان دو نفر، به دلیل فروش مال غیر صحیح نیست، می‌تواند تقاضای ابطال مبایعه‌نامه مذکور را در دادگاه مطرح کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره نحوه رسیدگی به این موضوع کسب نمایید.

2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب قولنامه عادی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده با وجود دریافت ثمن، از تنظیم سند رسمی امتناع می‌کند، خریدار می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده فسخ بیع

شرح :

در صورتی که طرفین عقد بیع با قبول اسقاط کافه خیارات مبادرت به تنظیم معامله نموده‌اند و پس از آن خریدار متوجه وجود عیبی در مبیع گردد، نمی‌تواند به استناد خیار عیب نقاضای فسخ بیع را در دادگاه مطرح نماید. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که در این موارد دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کند.

پرونده مطالبه وجه

شرح :

در صورتی که بانک به موجب قراردادی از شخص یا اشخاص طلبکار است، نماینده آن می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از شیوه رسیدگی به این موضوعات در مراجع قضایی، دعوای مطالبه وجه را علیه بدهکار اقامه نماید.

پرونده الزام به ايفای تعهد غير مالي (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، از انجام تعهدات غیرمالی خود از جمله تحویل کالا سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه صدور رأی در این موضوعات، الزام وی به ایفای تعهدات را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده الزام به ایفای تعهدات مالی

شرح :

 در صورتی که یکی از طرفین قرارداد مالی  از پرداخت وجه امتناع نماید طرف دیگر قرارداد می تواند الزام او را از دادگاه تقاضا نماید. در نمونه پرونده الزام به ایفای تعهدات می‌توانید از جزئیات این موضوع آگاه شوید.

3: پرونده الزام به انجام تعهد

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند، ذینفع می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی الزام وی به انجام تعهدات را  از دادگاه تقاضا نماید.

2: پرونده الزام به انجام تعهد

شرح :

در صورتی که مستأجر، ملک مورد اجاره را در تاریخ مقررشده در قرارداد اجاره تخلیه نکند، موجر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الزام وی به انجام تهعد و دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد را از دادگاه تقاضا نماید.