ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
44
نتایج یافت شده
/ آراء دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی
پرونده تنفیذ مبایعه نامه

شرح :

در صورتی که شخصی مبایعه نامه عادی با دیگری تنظیم نموده و تقاضای تنفیذ آن را داشته باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات رسیدگی به چنین تقاضایی در دادگاه‌ها مطلع شود.

پرونده تنفيذ هبه نامه

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد جهت تقاضای تنفیذ هبه‌نامه عادی به دادگاه مراجعه نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این درخواست‌ها در مراجع قضایی مطلع گردد.

پرونده مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی قصد دارد علیه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری جهت مطالبه وجه قرارداد و خسارات ناشی از آن طرح دعوا نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی اطلاعاتی کسب کند. لازم به ذکر است که اموال این شرکت‌ها از اموال عمومی بوده و به همین جهت ارجاع دعاوی مربوط به آنها به داوری، مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت میان طرفین منعقد شود، مباشرت طرفین در این قرارداد شرط بوده و چنانچه سازنده بدون کسب اجازه از مالک موضوع قرارداد را به شخص ثالث واگذار کند، نمی‌تواند برای الزام دیگری به ایفای تعهدات قراردادی اقامه دعوا کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در اینگونه دعاوی اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پرونده ابطال توافقنامه مالک و شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که پس از قرارگرفتن ملک شخص در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری، توافقی درخصوص خرید آن توسط شهرداری شکل گرفته و شرط فعلی نیز در ضمن قرارداد درج شود، عدم انجام فعل مذکور توسط شهرداری مالک را مستحق الزام شهرداری به ایفای تعهد می‌نماید. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، ابطال توافق‌نامه به دلیل عدم انجام شرط فعل امکان‌پذیر نیست.

پرونده ابطال سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی ملک خود را به موجب مبایعه‌نامه عادی به دیگری فروخته و پیش از تنظیم سند رسمی به نام خریدار آن را به اشخاص دیگری واگذار کند، خریدار می‌تواند ابطال سند رسمی انتقال و الزام وی به انجام تعهدات قراردادی از جمله اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا کند. مطالعه رآی صادره در نمونه پرونده فوق همچنین نشان می‌دهد که فوت یکی از خواندگان قبل از طرح دعوا مانع رسیدگی به دعوای مطروحه نخواهدبود.

پرونده مطالبه وجه التزام (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که طرفین در قرارداد اولیه دریافت وجه التزام قراردادی را پیش‌بینی نموده‌اند ولی در توافق ثانوی این وجه التزام گنجانده نشده باشد، این امر مانع از استحقاق مطالبه وجه التزام نخواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده در این مورد را مشاهده نمایید.

پرونده اعلام فسخ مبایعه نامه (تجدیدنظر)

شرح :

چنانچه به موجب مبایعه نامه خریدار موظف به پرداخت ثمن معامله طی چندین فقره چک باشد، در صورتی امکان فسخ قرارداد به دلیل عدم برگشت چک وجود دارد که به صراحت در مبایعه نامه شرط شود. از سوی دیگر، پیش بینی شرط فسخ به این دلیل، هنگامی قابلیت اجرا می یابد که تا آخر وقت اداری تاریخ چک خریدار وجه آن را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید، لذا صرف برگشت چک در ابتدای وقت اداری موجبات شرط فسخ را محقق نمی کند. در نمونه پرونده فوق می توانید از نحوه رسیدگی تا صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

شرح :

درصورتی که یکی از طرفین قرارداد پس از مدتی ادعا کند که قرارداد صوری بوده و تقاضای ابطال قرارداد صوری را در دادگاه مطرح نماید، همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به ادعای او ترتیب اثر داده نخواهدشد. زیرا در قراردادها اصل بر این است که اراده طرفین همان است که در قرارداد پیش‌بینی شده است.

پرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شرط انفساخ در متن قرارداد وجود داشته و یکی از طرفین به دلیل وقوع موضوع شرط خواستار ابطال سند رسمی تنظیم‌شده می‌باشد، بایستی ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند. در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که طرح دعوای ابطال پیش از اعلام انفساخ قرارداد در دادگاه قابل استماع نخواهد بود.