ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
20
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه تمامیت جسمانی
شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی عمدا دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مرتکب جرم شده و شخص صدمه دیده (مجنی‌علیه) می‌تواند با ارائه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات متهم (ضارب) را درخواست نماید.

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چند نفر

شرح :

در صورتی که چند نفر به صورت عمدی شخصی را مورد ضرب و جرح قرار دهند، مرتکب جرم شده و مجنی‌علیه می‌تواند با ارائه نمونه شکوائیه فوق در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کند.

شکواییه شروع به آدم ربایی

شرح :

در صورتی که یک یا چند نفر شروع به ربودن شخصی کنند اما بنا بر دلایلی موفق نشده یا کار را به اتمام نرسانند، مرتکب جرم شروع به آدم ربایی شده اند و زیان دیده می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه آنها در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت نماید.

شکواییه اسید پاشی

شرح :

در صورتی که شخصی عمدا با  اقدام به پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب ورود آسیب یا نقص عضو یا هر نوع صدمه‌ای به دیگری شود، مجرم شناخته شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

شکواییه شروع به اسید پاشی

شرح :

در صورتی که شخصی برای شروع به اسیدپاشی اقدام نموده اما به دلیلی خارج از اراده خود موفق به انجام آن نشود، مرتکب جرم شده و می‌توان با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را تقاضا نمود.