ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
20
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه تمامیت جسمانی
شکواییه اسید پاشی

شرح :

در صورتی که شخصی عمدا با  اقدام به پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب ورود آسیب یا نقص عضو یا هر نوع صدمه‌ای به دیگری شود، مجرم شناخته شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

شکواییه شروع به اسید پاشی

شرح :

در صورتی که شخصی برای شروع به اسیدپاشی اقدام نموده اما به دلیلی خارج از اراده خود موفق به انجام آن نشود، مرتکب جرم شده و می‌توان با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را تقاضا نمود.

شکواییه شروع به آدم ربایی

شرح :

در صورتی که یک یا چند نفر شروع به ربودن شخصی کنند اما بنا بر دلایلی موفق نشده یا کار را به اتمام نرسانند، مرتکب جرم شروع به آدم ربایی شده اند و زیان دیده می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه آنها در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت نماید.

2: شکواییه آدم ربایی

شرح :

در صورتی که یک یا چند نفر، شخصی را بربایند یا مخفی کنند، مرتکب جرم آدم ربایی شده و مجنی علیه می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق  از متهم یا متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت نماید.