ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
16
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی مطالبه خسارت
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی مطالبه خسارت
پرونده مطالبه خسارت

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل تبرئه شدن در دعوایی که علیه او مطرح شده است، قصد مطالبه خسارت از شاکی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در دادگاه‌ها آگاهی یابد.

پرونده الزام به پرداخت خسارت توسط شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر اقدامات یکی از شهرداری‌های مناطق در شهرهای بزرگ، خساراتی به ملک شخصی وارد شود، مالک بایستی برای مطالبه خسارت علیه شهرداری کل طرح دعوا نماید. در نمونه پرونده فوق دادگاه به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل در شهرداری مناطق، دعوای خواهان را رد نموده است.

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به درختان معابر عمومی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر سقوط درختان در معابر عمومی به اموال شهروندان از جمله خودروی اشخاص خسارتی وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعاتی در خصوص نحوه مطالبه خسارت از شهرداری و چگونگی صدور رأی در این مورد به دست آورد.

پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که اقدامات شهرداری موجب ورود خساراتی به اموال اشخاص شده است، زیان‌دیده برای مطالبه خسارت وارده بایستی پیش از مراجعه به دادگاه، ابتدا تصدیق این اقدام شهرداری را در دیوان عدالت اداری تقاضا کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بایع و خریدار در قرارداد مبایعه‌نامه در خصوص تاریخ تنظیم سند رسمی و تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد توافق نموده باشند و فروشنده از حضور برای تنظیم سند امتناع ورزد، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در ضمن یک قرارداد مشارکت، یکی از طرفین قرارداد متعهد شده باشد که برای انجام امور مربوط به موضوع قرارداد به دیگری وکالت دهد و در اعطای وکالت رسمی تأخیر نماید، طرف دیگر نمی‌تواند به دلیل این تأخیر در اعطای وکالت، از دادگاه مطالبه خسارت کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در این دعاوی آگاهی یابید.

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری انجام عملیات عمرانی را به یک شرکت پیمانکاری سپرده و در اثر عدم رعایت نکات ایمنی از سوی این شرکت به اموال شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری مسئول جبرای خسارت وارده خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که خطای شرکت پیمانکاری، رافع مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان نخواهد بود.

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به دلیل تقصیر شهرداری نسبت به غرس یا قطع درختان فرسوده و در نتیجه سقوط درختان واقع در معابر عمومی، خسارتی به اموال شهروندان وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت مطالبه خسارت وارده از شهرداری اقدام نماید.

پرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر بی‌مبالاتی پرسنل شهرداری در جمع‌آوری زباله و یا آب‌گرفتگی معابر، به اتومبیل اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری مکلف به جبران خسارت خواهد بود. شهروند زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و طرح دعوا در مراجع قضایی، خسارت وارده به اتومبیل را از شهرداری مطالبه نماید.

پرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر طوفان و سقوط درخت خسارتی به خودروی فرد وارد شود، به نحوی که چنین طوفانی نوعا موجب سقوط درختان نمی‌شده، شهرداری مسئول جبران خسارت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق درمی‌یابید که مسئولیت جبران خسارات ناشی از سقوط درختان در این موارد نیز بر عهده شهرداری می‌باشد.