ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
16
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی مطالبه خسارت
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی مطالبه خسارت
پرونده مطالبه خسارات مادي و معنوي بیماران هموفیلی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بیماران هموفیلی و تالاسمی در اثر انتقال خون آلوده به ویروس به بیماری مبتلا شوند، می‌توانند از طریق مراجع قضایی نسبت به مطالبه خسارات اقدام نمایند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

1: پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از شرکت‌ها یا نهادهای زیرمجموعه دستگاه اجرایی قصد دارد جهت مطالبه خسارت از یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید، می‌تواند دعوای خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، پیش بینی ساز و کار حل اختلاف داخلی در قوه مجریه مانع از صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به این دعاوی نخواهد بود.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرارگرفته و پس از ارائه دادخواست مالک به دادگاه، شهرداری محکوم به پرداخت بهای روز ملک شده است، محکوم‌له از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری، به معنای استقرار دین از زمان تاریخ دادخواست می‌باشد.

پرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان مطالبه خسارت از قاضی صدور رأی است نمی تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید چرا که مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است. می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاهی یابید.

پرونده احراز ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مالک قصد دارد قیمت اراضی تصرف شده توسط دولت را مطالبه نماید، ابتدا بایستی درخواست احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق خود برای دریافت بهای اراضی را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق درمی‌یابید که دیوان عالی کشور دادگاه‌های عمومی حقوقی را برای احراز ورود خسارت و اعلام استحقاق خواهان برای دریافت بهای اراضی فاقد صلاحیت می‌داند.

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که حفر گودال در معابر عمومی و محل گذار اتومبیل‌ها توسط شهرداری بدون نصب علایم هشداردهنده صورت گرفته و موجب ورود خسارت به خودروی افراد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده بر عهده شهرداری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر طوفان و سقوط درخت خسارتی به خودروی فرد وارد شود، به نحوی که چنین طوفانی نوعا موجب سقوط درختان نمی‌شده، شهرداری مسئول جبران خسارت خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق درمی‌یابید که مسئولیت جبران خسارات ناشی از سقوط درختان در این موارد نیز بر عهده شهرداری می‌باشد.

پرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بر اثر بی‌مبالاتی پرسنل شهرداری در جمع‌آوری زباله و یا آب‌گرفتگی معابر، به اتومبیل اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری مکلف به جبران خسارت خواهد بود. شهروند زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و طرح دعوا در مراجع قضایی، خسارت وارده به اتومبیل را از شهرداری مطالبه نماید.

پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به دلیل تقصیر شهرداری نسبت به غرس یا قطع درختان فرسوده و در نتیجه سقوط درختان واقع در معابر عمومی، خسارتی به اموال شهروندان وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت مطالبه خسارت وارده از شهرداری اقدام نماید.

پرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری انجام عملیات عمرانی را به یک شرکت پیمانکاری سپرده و در اثر عدم رعایت نکات ایمنی از سوی این شرکت به اموال شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری مسئول جبرای خسارت وارده خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید که خطای شرکت پیمانکاری، رافع مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان نخواهد بود.