ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ آراء دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری
پرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

شرح :

در صورتی که شرکت تجاری توانایی پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات خود را نداشته باشد، متضرر می‌تواند از طریق نمونه پرونده فوق با فرایند توقیف شرکت و مهروموم اموال و اسناد آن آشنا گردد.

پرونده ابطال علامت تجاری

شرح :

در صورتی که شرکت تجاری علامت تجاری همانند شرکت دیگر اتخاذ نماید، امکان طرح دعوای حقوقی علیه آن وجود دارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.