ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ آراء دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری
پرونده ابطال علامت تجاری

شرح :

در صورتی که شرکت تجاری علامت تجاری همانند شرکت دیگر اتخاذ نماید، امکان طرح دعوای حقوقی علیه آن وجود دارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

شرح :

در صورتی که شرکت تجاری توانایی پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات خود را نداشته باشد، متضرر می‌تواند از طریق نمونه پرونده فوق با فرایند توقیف شرکت و مهروموم اموال و اسناد آن آشنا گردد.