ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
103
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه آسایش عمومی
شکواییه فروش مسکوکات تقلبی (طلا)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به ساخت، خرید و فروش و تهیه و ترویج سکه های مشابه طلا و نقره و مسکوکات تقلبی نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند علیه وی در محاکم کیفری با ارائه مستندات خود و نمونه شکواییه فوق، شکایت نماید.

شکواییه مخدوش کردن سکه طلا یا نقره

شرح :

در صورتی که شخصی به قصد تقلب اقدام به تراشیدن و بریدن و به طور کلی مخدوش کردن مسکوکات طلا و نقره کند و یا به ترویج و فروش آن ها بپردازد مجرم بوده و شاکی می تواند علیه وی با استفاده از نمونه شکواییه فوق در محاکم کیفری شکایت نماید.

شکواییه شکستن پلمپ توسط مستحفظ

شرح :

در صورتی که محلی یا چیزی بر حسب امر مقام صالح رسمی پلمپ شده و شخص مستحفظ عالما و عامدا آن را بشکند یا محو نماید، جرم شکستن پلمپ تحقق یافته و می‌توان با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه مستحفظ شکایت کیفری نمود.

شکواییه جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل سند یا جعل مفاد اسناد چه رسمی و چه غیررسمی نماید و با آن معامله نماید، مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده و شاکی می تواند علیه وی با ارائه مستندات خود و نمونه شکواییه فوق طرح شکایت نماید.

شکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل چک نموده و در انجام معاملات خود از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و شخص متضرر می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول علیه وی شکایت نماید.

شکواییه تهیه و ترویج سکه تقلبی

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به تهیه، ترویج، ساخت و خرید فروش مسکوکات مشابه طلا و نقره و یا مسکوکات تقلبی نماید، مجرم و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و شاکی خصوصی می تواند با ارائه نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت نماید.

شکواییه شکستن مهر و پلمپ

شرح :

در صورتی که شخصی عالما و عامدا اقدام به محو یا شکستن مهر و پلمپ نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت کیفری مطرح کند.

شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

شرح :

در صورتی که محل یا چیزی به امر مقام صالح رسمی پلمپ شده و شخصی به عنف اقدام به شکستن یا محو پلمپ نماید، مرتکب جرم شده و با ارائه نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری خواهد بود.

شکواییه صدور گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری

شرح :

در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی با سوءنیت گزارشی بر خلاف واقع  ارئه دهد، مرتکب جرم شده و شخص زیان‌دیده می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

شرح :

در صورتی که شخصی امضای دیگری را جعل نموده و از آن برای انجام معامله یا انتقال مال از طرف صاحب امضا استفاده کند، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.

شکواییه اخذ رشوه توسط کارشناس رسمی دادگستری

شرح :

در صورتی که کارشناسی نظر یا گزارش خود را در قبال اخذ رشوه، بر خلاف واقع و به ضرر یکی از اصحاب دعوا تنظیم نماید، مرتکب جرم ارتشاء شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری شکایت کند.

شکواییه اخذ رشوه توسط داور

شرح :

در صورتی که شخصی جهت رفع اختلافات به عنوان داور انتخاب شده باشد و با اخذ رشوه، رایی خلاف واقع به ضرر فردی صادر کند، زیاندیده می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری شکایت نماید.

شکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

شرح :

در صورتی که دو نفر به صورت غیررسمی با یکدیگر ازدواج کرده و هر کدام از آنها به بهانه‌های مختلف از ثبت ازدواج مذکور در دفاتر اسناد رسمی امتناع نماید، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در مراجع کیفری شکایت کند.

شکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

شرح :

در صورتی که کارمندان یا کارکنان ادارات و سازمان های دولتی، اموالی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری تصاحب نمایند، مختلس بوده و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می گیرند.

شکواییه اختلاس توام با جعل

شرح :

در صورتی که شخصی اموال دولتی را که بر حسب وظیفه به وی واگذار شده از طریق جعل تصاحب نماید، مختلس محسوب می شود و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و به مجازات قانونی جرم اختلاس محکوم می گردد.

شکواییه شروع به ارتشاء

شرح :

 در صورتی که شخصی عملیات اجرایی جرم ارتشاء یا رشاء را شروع کند و بدون اراده خود متوقف گردد مرتکب جرم شروع به ارتشا شده و  شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت کیفری نماید.

شکواییه اخذ رشوه توسط مستخدم یا مامور دولت

شرح :

در صورتی که مامور یا مستخدمین دولت در قبال انجام کاری یا تحت هر عنوانی مبلغی از ارباب رجوع به عنوان رشوه دریافت نمایند مرتکب جرم ارتشاء شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی در مراجع کیفری طرح شکایت نماید.

شکواییه رشوه دادن به مامور دولت

شرح :

در صورتی که فردی در قبال انجام کاری به کارمند دولت رشوه بدهد، مرتکب جرم رشاء شده و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم کیفری شکایت کند.

شکواییه اخذ رشوه توسط قاضی

شرح :

در صورتی که قاضی در پرونده ای جهت صدور رای به نفع شخصی، اقدام به اخذ رشوه نماید، مرتکب جرم ارتشاء شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی در دادگاه انتظامی قضات شکایت کند.

شکواییه اخذ رشوه توسط ممیز

شرح :

در صورتی که شخصی به عنوان ممیز جهت انجام امور مالیاتی شخص یا شرکتی انتخاب شود و در جریان حسابرسی و پرداخت مالیات در قبال اخذ رشوه گزارشی خلاف واقع و به زیان شخص یا شرکت صادر نماید، شاکی می تواند علیه وی با استفاده از نمونه شکواییه مذکور در محاکم کیفری طرح شکایت نماید.

شکواییه انکار بی اساس رابطه زوجیت

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین عقد نکاح رابطه زوجیت را انکار نموده و سپس بی اساس بودن انکار وی معلوم شود، طرف دیگر می‌تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری شکایت کند.

شکواییه ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج بدون دلیل موجه و با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه زوجه امتناع نماید، زوجه می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق، تعقیب کیفری او را به دلیل ترک انفاق از دادگاه تقاضا نماید.

شکواییه عدم ثبت واقعه رجوع

شرح :

در صورتی که زوج پس از طلاق رجعی و در ایام عده رجوع کرده ولی اقدام به ثبت واقعه رجوع نکند، مرتکب جرم شده و زوجه می‌تواند به موجب نمونه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات او را از دادگاه تقاضا نماید.

شکواییه مزاحمت تلفنی

شرح :

در صورتی که شخصی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند علیه وی با ارائه مدارک خود و نمونه شکوائیه فوق شکایت کند.

شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

شرح :

در صورتی که شخصی به واسطه داشتن سمت مدیریتی در یک دستگاه دولتی تحت هر عنوان نفعی را برای خود در معاملات دولتی مربوط به دستگاه متبوع منظور دارد، مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه نمونه شکوائیه فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نمود.

شکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

شرح :

در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر کرده است، اجرت اشخاص را به حساب دولت آورده و آن را پرداخت ننماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

شکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

شرح :

در صورتی که هر یک از کارکنان نهادهای دولتی یا وابسته به دولت از جمله شهرداری، اموال متعلق به این نهاد را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، متصرف غیر قانونی محسوب می شود و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

شکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

شرح :

 در صورتی که هر یک از اعضای نیروهای بسیج بر خلاف قانون آزادی افراد را سلب نمایند و یا بدون دلیل موجه اقدام به بازداشت و ضرب و جرح شخصی نمایند مرتکب جرم شده و مطابق قانون مجازات می شوند و شاکی می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت نماید.

شکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

شرح :

در صورتی که شخصی به طور غیرقانونی حبس یا بازداشت شده است و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری  یا مأمورین انتظامی برده و آنان شکایت وی را استماع نکرده باشند مرتکب جرم شده و شاکی می تواند علیه آنها با ارائه مدارک و نمونه شکواییه فوق شکایت کند.

شکواییه فرار زندانی از حبس

شرح :

در صورتی که شخصی در دوران محکومیت به حبس از مرخصی استفاده نماید و پس از اتمام آن خود را به زندان معرفی ننماید و فرار کند، مرتکب جرم فرار از زندان  شده و  شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق از او شکایت کیفری نماید.