ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
23
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در امور حسبی
پرونده تغییر نام کوچک

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان تغییر نام کوچک خود است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع از نحوه رسیدگی تا صدور رأی اقدام نماید.

 

پرونده مطالبه سهم الارث

شرح :

در صورتی که یکی از وراث سهم الارث خود را دریافت نماید و در آن تصرف مالکانه نماید اما پس از مدتی سایر ورثه آن را تصرف کنند باید دعوای خلع ید و نه مطالبه سهم الارث اقامه نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده تقسیم و افراز ماترک

شرح :

در صورتی که تعدادی از وراث متوفی حاضر به تقسیم ترکه نشوند، سایر وراث می‌توانند با مراجعه به دادگاه و با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این امور، تقسیم و افراز ماترک را از دادگاه تقاضا کنند. 

پرونده تقاضای حذف نام و نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین پس از وقوع طلاق خواستار حذف نام و نام خانوادگی همسر سابقش از شناسنامه خود باشد، بایستی تقاضای خود را در اداره ثبت احوال مطرح نماید. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که طرح این موضوع در دادگاه موجب صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد.

پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل ابتلا به جنون محجور شده است، اشخاص ذینفع می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، صدور حکم محجوریت و تعیین و نصب قیم برای محجور را از دادگاه تقاضا نمایند.

پرونده الزام به صدور شناسنامه فرزند

شرح :

در صورتی که والدین طفلی، تولد فرزند خود را در بازه زمانی 15 روز پس از تولد او اعلام ننمایند و در اثر اقدام آنان اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه سرباز زند می توانند جهت دریافت شناسنامه به مرجع ذیصلاح دادخواست دهند و  الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزند را تقاضا نمایند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مدعی است با کسی غیر از مادر شناسنامه‌ای خود رابطه مادر و فرزندی دارد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح دعوای اثبات نسب و تقاضای اصلاح شناسنامه خود در دادگاه آشنا گردد.

پرونده ضم امین

شرح :

در صورتی که ولی قهری توان انجام امور مولی‌علیه را نداشته باشد، دادگاه به درخواست دادستان یا یکی از اشخاص ذینفع، شخصی را جهت اداره امور صغار به عنوان امین تعیین می‌کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نحوه رسیدگی به درخواست ضم امین به ولی قهری را در مراجع قضایی مشاهده نمایید.