ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
5
نتایج یافت شده
/ آراء مربوط به وراثت و ترکه
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در امور حسبی آراء مربوط به وراثت و ترکه
پرونده مطالبه سهم الارث

شرح :

در صورتی که یکی از وراث سهم الارث خود را دریافت نماید و در آن تصرف مالکانه نماید اما پس از مدتی سایر ورثه آن را تصرف کنند باید دعوای خلع ید و نه مطالبه سهم الارث اقامه نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده تقسیم و افراز ماترک

شرح :

در صورتی که تعدادی از وراث متوفی حاضر به تقسیم ترکه نشوند، سایر وراث می‌توانند با مراجعه به دادگاه و با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این امور، تقسیم و افراز ماترک را از دادگاه تقاضا کنند.