ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
5
نتایج یافت شده
/ آراء مربوط به حجر و قیمومت
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در امور حسبی آراء مربوط به حجر و قیمومت
پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

شرح :

در صورتی که شخصی به دلیل ابتلا به جنون محجور شده است، اشخاص ذینفع می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، صدور حکم محجوریت و تعیین و نصب قیم برای محجور را از دادگاه تقاضا نمایند.

پرونده ضم امین

شرح :

در صورتی که ولی قهری توان انجام امور مولی‌علیه را نداشته باشد، دادگاه به درخواست دادستان یا یکی از اشخاص ذینفع، شخصی را جهت اداره امور صغار به عنوان امین تعیین می‌کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نحوه رسیدگی به درخواست ضم امین به ولی قهری را در مراجع قضایی مشاهده نمایید.

پرونده صدور حکم رشد

شرح :

در صورتی که شخصی قبل از سن هجده سال، متقاضی صدور حکم رشد باشد، می‌تواند با مطالعه  نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از این موضوع جهت دریافت حکم رشد اقدام نماید.

پرونده نصب قیم

شرح :

 در صورتی که قصد تعیین قیم برای اشخاصی را دارید که به موجب قانون بایستی برای آنها قیم نصب شود، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست نصب قیم در مراجع قضایی اطلاعاتی کسب نمایید.