ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ سایر جرایم عمومی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها سایر جرایم عمومی
شکواییه قطع اشجار بدون مجوز قانونی

شرح :

در صورتی که شخصی اشجار یا درختانی که در حریم شهر وجود دارند و موضوع ماده یک قانون فضای سبز هستند، بدون مجوز قانونی قطع کنند، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه مذکور علیه وی شکایت نماید.