ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ تامین خواسته
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی تامین خواسته
2: پرونده تامین خواسته

شرح :

در صورتی که خواهان دعوا قصد دارد ضمن اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نیز در دادگاه مطرح کند، می‌تواند نمونه پرونده فوق  را برای آشنایی بیشتر با روند رسیدگی به این درخواست در مراجع قضایی مطالعه نماید.

1: پرونده تامین خواسته

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب یک فقره چک از دیگری طلبکار است، ضمن اقامه دعوا برای مطالبه وجه چک می‌تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق، ابتدا صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند.

پرونده تامین خواسته فوری

شرح :

درصورتی که دارنده اوراق تجاری به علت عدم پرداخت بدهی اقامه دعوا کند، می تواند با رجوع به نمونه پرونده تامین خواسته فوری، پیش از تقدیم دادخواست یا درضمن آن، از دادگاه صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا نماید.