ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
38
نتایج یافت شده
/ سایر آراء حقوقی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی سایر آراء حقوقی
پرونده مطالبه طلب

شرح :

در صورتی که به موجب قراردادی یکی از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر ملزم به پرداخت وجهی باشد، اما از پرداخت امتناع نماید، شخص متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از فرایند رسیدگی جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که دادگاه‌های عمومی به نفع سایر مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری از خود رفع صلاحیت نمایند، این اختلاف صلاحیت از مصادیق ماده 28 قانون آیین دادرسی محسوب نشده و در نتیجه نباید به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پرونده فوق نمونه‌ای از اختلافات میان دادگا‌ه عمومی و دیوان عدالت اداری است که دیوان عالی کشور آن را قابل طرح در این مرجع نمی‌داند.

پرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه خود را به موجب چک پرداخت نموده ولی شرکت بیمه‌گر به بهانه عدم صدور فرم چاپی از پرداخت خسارت امتناع ورزد، بیمه‌گزار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، برای مطالبه خسارت علیه شرکت بیمه طرح دعوا نماید.

پرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مالک یک مال غیرمنقول، متقاضی طرح دعوا علیه شهرداری به منظور رفع مزاحمت از مال خود باشد، بایستی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید و دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت ندارد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای دیوان عالی کشور را که در جهت حل اختلاف میان دادگاه و دیوان عدالت اداری صادر شده است، بیان می‌کند.  

پرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شورای اسلامی شهر بر اساس رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری اقدام به وضع عوارض برای فعالیت بانک‌ها نماید، بانک‌ می‌تواند با طرح دعوا علیه شهرداری ابطال رأی کمیسیون مذکور را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت شوراهای شهر در وضع این عوارض، به نفع خواهان رأی صادر می‌کند.

پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که  در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، میان مالک و شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، تا پیش از ابطال توافق مذکور امکان مطالبه قیمت عادله زمین‌ها بر اساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این موضوع را نشان می‌دهد.

پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که میان مالک و شهرداری در خصوص اراضی تحت تصرف شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، مالک نمی‌تواند قیمت عادله روز را مطابق نظر کارشناسی مطالبه نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی را در خصوص این موضوع مشاهده نمایید.

پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که قسمتی از املاک متعلق به شخص در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع گردد و شهرداری پس از تصرف از پرداخت بهای آن به مالک خودداری کند، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، بهای عادله ملک را با کسب نظر کارشناسی از دادگاه مطالبه نماید.

پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری، ملک شخصی را بر اساس مقررات قانونی تصرف نموده است، مالک تنها استحقاق مطالبه بهای روز ملک را دارد و نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را از شهرداری مطالبه کند. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در این رابطه را نشان می‌دهد.

پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مدت زمانی بیش از 6 ماه از اعلام نظر کارشناسی نسبت به قیمت املاک مورد تملک شهرداری گذشته باشد، مالک نمی‌تواند جهت مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از دادگاه تقاضای تجدید کارشناسی نماید. چرا که بر اساس رویه قضایی موجود در نمونه پرونده فوق، ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از انقضای مهلت شش ماهه، ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مانند مزایده می‌باشد.