ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
10
نتایج یافت شده
/ دعاوی مربوط به چک
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی مربوط به چک، سفته و برات دعاوی مربوط به چک
دادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی و تامین خواسته

شرح :

در صورتی که چک صادره به نام شخص حقوقی باشد و صادر کننده چک و ظهر نویس مبلغ مذکور در چک را تادیه ننمایند، در قبال دارنده چک مسئولیت تضامنی داشته و دارنده می تواند برای احقاق حق خود با استفاده از نمونه دادخواست مذکور به مراجع قضایی مراجعه نماید.