ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ جرایم بورسی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم بورسی
شکواییه افشای اسرار توسط کارگزاران بورس

شرح :

در صورتی که هر یک از کارگزاران بورس که به واسطه شغل خود از برخی اسرار مهم شرکت های بورس آگاهی دارد اقدام به افشای اسرار آنها کند مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم صالح کیفری شکایت نماید.