ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
24
نتایج یافت شده
/ دعاوی ملکی
دادخواست الزام خوانده به فک رهن ملک در رهن بانک

شرح :

در صورتی که ملک مورد معامله در رهن بانک باشد و فروشنده به تعهد خود مبنی بر فک رهن عمل ننماید، مشتری می تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور الزام وی به فک رهن را از دادگاه تقاضا نماید.

دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی ملک

شرح :

در صورتی که عقد بیع به موجب مبایعه نامه به عمل آید اما احد طرفین  از تنظیم سند رسمی خودداری کند، دیگری می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق الزام او به تنظیم سند رسمی را درخواست نماید.

دادخواست اعلام بطلان معامله

شرح :

در صورتی که بعد از انجام معامله معلوم شود که عقد در زمان انعقاد فاقد شرایط صحت معاملات بوده است، ذینفع می‌تواند بطلان معامله مذکور رابا ارائه نمونه دادخواست فوق از دادگاه تقاضا نماید.