ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
20
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم عمومی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم عمومی
3: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع نماید، مرتکب جرم شده است و در صورت شکایت زوجه به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

2: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی تحت عنوان توزیع مواد دارویی، اقدام به حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با این جرایم کسب نمایید.

2: پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی مواد مخدر، حمل و نگهداری نماید، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

1: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به حمل و نگهداری مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این جرم و مجازات آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

پرونده ممانعت از حق

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به دلیل ممانعت از حق علیه دیگری طرح شکایت کند، با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌تواند با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این مورد آشنا شود.

2: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، در مراجع کیفری با عنوان ترک انفاق طرح شکایت نماید.

پرونده عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار

شرح :

در صورتی که با عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار توسط کارفرما، کارگران کارگاه متضرر گردند، برای طرح شکایت و آشنایی با نحوه صدور رأی در مورد این موضوع می‌توانند نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایند.

پرونده رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی نماید، مرتکب جرم شده و به پرداخت جریمه مقرر محکوم می‌گردد؛ برای آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید. 

پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از شبکه برق سراسری استفاده کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید به اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این موضوع دست یابید.