ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
510
نتایج یافت شده
/ رویه قضایی
1: پرونده سرقت

شرح :

در صورتی که شخصی به سرقت مال دیگری متهم گردد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابد.

پرونده مزاحمت بهداشتی

شرح :

در صورتی که شخصی با ریختن فضولات حیوانی به محل و مکان عمومی موجب مزاحمت بهداشتی شود مطابق قانون به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

شرح :

در صورتی که شخصی پلاک خودرویی را جعل نماید و مخدوش کند و با علم به این نکته از آن استفاده نماید مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات می‌شود. در نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاه شوید.

1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در رانندگی بی احتیاطی کند و به دیگری صدمه بدنی غیرعمدی وارد نماید، بنا بر شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آگاهی یابید.

1: پرونده سرقت تعزیری

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت تعزیری شود به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، می‌تواند به موجب شکوائیه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از مرتکب شکایت نماید و مجازات وی را از مرجع صالح درخواست کند.

پرونده قتل غیرعمدی

شرح :

در صورتی که در اثر بی‌مبالاتی در رانندگی فردی کشته شود، اولیای دم متوفی می‌توانند تعقیب و مجازات مرتکب را از مرجع صالح تقاضا نمایند. در نمونه پرونده قتل غیرعمدی می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع شوید.

پرونده تصرف عدوانی

شرح :

در صورتی که مالکیت شخصی بر ملکی اثبات نشده باشد امکان طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

1: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که بلامحل باشد و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر گردد به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازت مقرر قانونی محکوم می شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

3: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع نماید، مرتکب جرم شده است و در صورت شکایت زوجه به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.