ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ الزام به تنظیم سند
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی ملکی الزام به تنظیم سند
دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت حقوق مرتهن

شرح :

در صورتی که فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به بهانه در رهن بودن ملک امتناع نماید، خریدار می تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور، الزام وی را به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی از دادگاه تقاضا نماید.