ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه های مربوط به امور ثبتی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها اظهار نامه های مربوط به امور ثبتی
اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

شرح :

در صورتی که فروشنده ملک مطابق مفاد مبایعه‌نامه به تعهد خود مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال اقدام ننماید، خریدار می‌تواند برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از انتقال مورد معامله به دیگری با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، اداره ثبت محل وقوع ملک را از این موضوع مطلع نماید.