ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
8
نتایج یافت شده
/ سایر اظهارنامه ها
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها سایر اظهارنامه ها
اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

شرح :

 در صورتی که شخصی به موجب یک یا چند فقره چک از دیگری طلبی دارد که پس از مراجعه به بانک مشخص می‌شود بلامحل هستند می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه چک بلامحل نماید.

اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی از دیگری طلبی دارد که پس از گذشت سررسید وصول نشده است، می‌تواند پیش از اقامه دعوا در دادگاه با ارسال نمونه اظهارنامه فوق نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.

اظهارنامه رجوع از هبه

شرح :

در صورتی که شخصی مالی را به دیگری هبه کند ولی پس از مدتی قصد رجوع از آن را نماید و مورد هم  از مصادیق ماده 803 قانون مدنی نباشد، می‌تواند به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، رجوع از هبه را به متهب اعلام نماید.

اظهارنامه استرداد لاشه چک

شرح :

در صورتی که شخصی چکی به امانت به دیگری بسپرد و پس از مدتی دارنده چک اقامه دعوای مطالبه وجه چک ننماید و چک را نیز مسترد نکند، صادرکننده می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق استرداد لاشه چک را تقاضا نماید.

 

اظهارنامه مطالبه طلب عادی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی داشته و بدهکار از پرداخت دین امتناع ورزد، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی طلب خود را از وی مطالبه نماید.