ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره از مراجع شهرداری
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء صادره از مراجع غیر قضایی آراء صادره از مراجع شهرداری
پرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

شرح :

در صورتی که مالک در انجام عملیات ساختمانی و یا احداث بنا مرتکب تخلفی شود، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به این تخلف رسیدگی نموده و رأی مقتضی را در این خصوص صادر می‌کند. در این قسمت می‌توانید نمونه‌ای از آرای کمیسیون مذکور را مشاهده نمایید.