ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
35
نتایج یافت شده
/ دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات
دادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با دستور موقت

شرح :

در صورتی که شخصی امتیاز تلفن را خریداری نموده اما فروشنده از انجام تشریفات قانونی امتناع ورزد، خریدار می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق علاوه بر الزام وی به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن، صدور دستور موقت را از دادگاه تقاضا نماید.