ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ درخواست های ثبتی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه درخواست ها درخواست های ثبتی
درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی دارد می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق، کسر و بازداشت حقوق بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماید.

درخواست بازداشت پلاک ثبتی

شرح :

در صورتی که شخصی  از دیگری طلبی دارد می‌تواند  با استفاده از نمونه درخواست فوق، بازداشت پلاک ثبتی متعلق به  بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست نماید.

 

درخواست اجرای ثبت

شرح :

در صورتی که پس از تنظیم سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، احد طرفین از انجام تعهدات خود سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق اجرای ثبت را تقاضا نماید.