ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
261
نتایج یافت شده
/ دادخواست ها
دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

شرح :

چنانچه شخصی نسبت به اصل طلب خود از دادگاه رای گرفته باشد اما در رای مذکور اشاره ای به تادیه خسارت تاخیر تادیه نشده باشد ، وی می تواند با استفاده از دادخواست فوق جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید .

دادخواست تعیین داور طرف مستنکف

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، از معرفی داور استنکاف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت تقاضای تعیین داور طرف مستنکف استفاده نماید.

دادخواست اجرای رای داور

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه در رای داوری از اجرای رای داور امتناع ورزد، طرف دیگر (ذینفع) می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت درخواست صدور دستور اجرای رای داوری استفاده نماید.

دادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه عوارض و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند جهت تقاضای رسیدگی مجدد اداره امور مالیاتی از نمونه دادخواست اعتراض مودی استفاده نماید.