ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
8
نتایج یافت شده
/ آراء صادره از دیوان عدالت اداری
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء صادره از دیوان عدالت اداری
پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملکی در خارج از محدوده شهری قرار دارد، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره نحوه رسیدگی به این دعاوی در دیوان اطلاعاتی کسب نمایید.

پرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی کاربری اراضی زراعی را بدون کسب مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر دهد، مرتکب جرم شده است. براساس قانون شهرداری، کمیسیون ماده 100 این قانون فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع است و صرفا می تواند رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر کند. در غیر این صورت متضرر می تواند نقض رأی کمیسیون را از دیوان عدالت ادرای درخواست نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.

پرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری درخصوص بنایی که دارای قدمت زیادی است، رای بر تخریب بنا و یا پرداخت جریمه صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی مذکور را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعوا در دیوان عدالت اداری آشنا شوید.

پرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری اعتراضی دارد، این اعتراض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها خواهد بود و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دیوان عدالت اداری تنها صلاحیت رسیدگی به آرای صادره ازسوی این کمیسیون‌ها را دارد.

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های مربوط به شهرداری واقع شده ولی شهرداری ظرف مدت 5 سال اقدامی جهت تملک آن انجام نداده است، مالک می‌تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را تقاضا نماید. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده در این دعاوی را شامل می‌شود. 

پرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که دانشجوی ممتاز یکی از دانشگاه‌های دولتی نسبت به اقدام دانشگاه درخصوص دریافت شهریه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند برای آشنایی با رسیدگی به این اعتراضات در دیوان عدالت اداری پرونده مذکور را مطالعه نماید.

پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی قصد دارد ابطال تصمیم یک واحد دولتی یا مأموران آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این اعتراض‌ها و شکایات در دیوان عدالت اداری آشنا شود.

پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال مصوبات یا تصمیمات وزیر یا مأموران واحدهای دولتی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با فرآیند رسیدگی به این شکایات و صدور حکم در دیوان عدالت اداری آشنا شود.