ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ فرم دادخواست مراجع غیر قضایی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه نمونه فرم های قضایی فرم دادخواست مراجع غیر قضایی
فرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

شرح :

در صورتی که فعالین بازار سرمایه و سایر اشخاص ذیربط پس از طرح دعوا در کانون های سازش و دریافت گواهی عدم سازش قصد رجوع به هیأت داوری اوراق بهادار را دارند می توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی در هیأت داوری استفاده نمایند.

فرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

شرح :

در صورتی که میان کارگزاران و معامله‌گران بورس با یکدیگر یا با سایر اشخاص اختلافاتی ایجاد شود، جهت حل و فصل آن طرفین می‌توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار استفاده کنند.

فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.

فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

شرح :

در صورتی که مشمولین قانون کار اعم از کارگر و کارفرما جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از کار، قصد طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار را دارند، می‌توانند از نمونه دادخواست فوق استفاده نمایند.