ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ اوراق تحقیق در پرونده های کیفری
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه نمونه فرم های قضایی اوراق تحقیق در پرونده های کیفری
فرم تحقیق از گواه

شرح :

در صورتی که شاکی برای اثبات شکایت خود به شهادت کسی استناد نماید، و نیز در صورتی که مرجع تحقیق تشخیص دهد یا متهم درخواست کند، از شاهد تحقیق به عمل می‌آید. اظهارات وی در فرم مخصوص تحقیق از گواه نوشته می‌شود.

فرم تحقیق از متهم

شرح :

در صورتی که دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، پس از احضار متهم اظهارات او بر روی فرم‌های مخصوص تحقیق از متهم نوشته می‌شود.

فرم تحقیق از شاکی

شرح :

در صورتی که شخصی  اقدام به طرح شکایت کرده است، برای ادای توضیحات خود به دفتر دادسرا مراجعه کرده و اظهاراتش در فرم مخصوص تحقیق از شاکی نوشته می‌شود.