ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ نمونه اخطاریه های مراجع کیفری
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه نمونه فرم های قضایی نمونه اخطاریه های مراجع کیفری
فرم اخطاریه

شرح :

در صورتی که عمل مجرمانه‌ نسبت داده شده به متهم، مستند به قرائنی باشد که احتمال ارتکاب آن جرم از جانب وی داده شود، احضار متهم به موجب فرم‌های مخصوص اخطاریه صورت می‌گیرد.