ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ نمونه قرارهای صادره از دادسرا
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه نمونه فرم های قضایی نمونه قرارهای صادره از دادسرا
قرار وثیقه

شرح :

در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و پنهان شدن او قرار تأمین صادر می‌شود؛ یکی از قرارهای تأمین قرار وثیقه است، می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید. 

قرار منع تعقیب

شرح :

در صورتی که عمل ارتکابی جرم نبوده و یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.

قرار قبولی کفالت

شرح :

در صورتی که در مورد متهم قرار کفالت صادر شده باشد، بازپرس یا دادستان با صدور قرار قبولی کفالت، احراز ملائت مالی کفیل را اعلام می‌نماید. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید. 

قرار بازداشت موقت

شرح :

در صورتی که امارات و قرائن کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته و جرم ارتکابی از جرایم احصا‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری باشد، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.

قرار مجرمیت

شرح :

در صورتی که بزهکاری متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا محرز شود، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت متهم می‌کند، می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.

قرار اناطه

شرح :

در صورتی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی در صلاحیت مرجع حقوقی باشد، با صدور قرار اناطه، پرونده تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.