ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
26
نتایج یافت شده
/ دعاوی مطالبه
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی مطالبه
1: دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری به موجب یک فقره چک طلبی دارد که پس از عدم وصول آن به گواهی عدم پرداخت منجر شده است، می تواند به موجب نمونه دادخواست فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه نماید و در ضمن آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند.

دادخواست مطالبه وجه میوه

شرح :

در صورتی که شخصی مبلغی را به جهت فروش میوه از خریدار طلبکار است و خریدار از پرداخت آن خودداری می‌کند، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق برای مطالبه وجه میوه به مراجع قضایی مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

شرح :

چنانچه شخصی نسبت به اصل طلب خود از دادگاه رای گرفته باشد اما در رای مذکور اشاره ای به تادیه خسارت تاخیر تادیه نشده باشد ، وی می تواند با استفاده از دادخواست فوق جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید .

استرداد وجه امانی محجور

شرح :

در صورتی که قیم مبلغی از اموال محجور را به شکل امانت به فردی بسپارد، و امین از استرداد آن به قیم خودداری نماید، قیم می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق نسبت به استرداد وجه مذکور اقدام نماید  

دادخواست مطالبه دیه جراحات راننده مقصر حادثه رانندگی

شرح :

چنانچه در حوادث رانندگی راننده مقصر دچار جراحات رانندگی علاوه بر نقص عضو باشد که بنا بر سکوت و یا ابهامات قانونی ، شرکتهای بیمه از پرداخت غرامات معادل دیه جراحات امتناع نمودند میتوانید با استفاده از دادخواست مطالبه دیه  ذیل ،استفاده نمایید 

دادخواست مطالبه دیه علیه بیمه توسعه و صندوق تامین خسارت های بدنی

شرح :

چنانچه در حوادث رانندگی شخص ثالث  دچار جراحات رانندگی باشد که بنا بر سکوت و یا ابهامات قانونی  و یا عدم توان پرداخت ، شرکت بیمه توسعه و صندوق تامین خسارت های بدنی از پرداخت دیه  امتناع نمودند میتوانید با استفاده از دادخواست مطالبه دیه  ذیل ،استفاده نمایید 

دادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

شرح :

 در صورتی که شخصی جراحتی به دیگری وارد کند اما خود قبل از پرداخت دیه فوت کند، شخص مضروب می‌تواند برای مطالبه دیه از  محل میراث متوفی  با استفاده از این نمونه دادخواست اقدام  کند.
 

دادخواست اجرای حکم خارجی

شرح :

چنانچه شخص محکوم  له تقاضای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی  را در کشور ایران داشته باشد، بایستی با رعایت شرایط شکلی  مندرج در قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ثبت دادخواست خود در دادگاه صالح اقدام نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و تطابق آن با قانون در وقت فوق العاده به دعوای فوق رسیدگی نموده و در قالب قرار قبولی و یا رد  نسبت به آن تصمیم گیری می نماید. قرارقبولی قطعی است، ولی خواهان می تواند نسبت به قرار عدم قبولی در محاکم تجدیدنظر اعتراض نماید. می توانید با استفاده از نمونه دادخواست فوق نسبت به اجرای حکم خارجی اقدام نمایید.

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

شرح :

در صورتی که شخصی منافع مال متعلق به دیگری را استفاده نماید، مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از وی تقاضا کند و در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت اجرت المثل نشود، مالک حق دارد به موجب نمونه دادخواست مذکور، علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نماید.