ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
26
نتایج یافت شده
/ دعاوی مطالبه
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی مطالبه
دادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

شرح :

 در صورتی که شخصی جراحتی به دیگری وارد کند اما خود قبل از پرداخت دیه فوت کند، شخص مضروب می‌تواند برای مطالبه دیه از  محل میراث متوفی  با استفاده از این نمونه دادخواست اقدام  کند.
 

1: دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری به موجب یک فقره چک طلبی دارد که پس از عدم وصول آن به گواهی عدم پرداخت منجر شده است، می تواند به موجب نمونه دادخواست فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه نماید و در ضمن آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند.

دادخواست اجرای حکم خارجی

شرح :

چنانچه شخص محکوم  له تقاضای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی  را در کشور ایران داشته باشد، بایستی با رعایت شرایط شکلی  مندرج در قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ثبت دادخواست خود در دادگاه صالح اقدام نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و تطابق آن با قانون در وقت فوق العاده به دعوای فوق رسیدگی نموده و در قالب قرار قبولی و یا رد  نسبت به آن تصمیم گیری می نماید. قرارقبولی قطعی است، ولی خواهان می تواند نسبت به قرار عدم قبولی در محاکم تجدیدنظر اعتراض نماید. می توانید با استفاده از نمونه دادخواست فوق نسبت به اجرای حکم خارجی اقدام نمایید.

دادخواست مطالبه وجه میوه

شرح :

در صورتی که شخصی مبلغی را به جهت فروش میوه از خریدار طلبکار است و خریدار از پرداخت آن خودداری می‌کند، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق برای مطالبه وجه میوه به مراجع قضایی مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

شرح :

در صورتی که شخصی با مالی که مستحق للغیر است معامله نماید و ثمن را از خریدار دریافت کند و مالک مورد معامله، به موجب حکمی مال را از ید خریدار خارج کند، مشتری یا خریدار می تواند برای عودت ثمن به فروشنده مراجعه نماید و اگر فروشنده از بازگرداندن ثمن امتناع کند مشتری می تواند به موجب نمونه دادخواست فوق، علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نماید.

دادخواست مطالبه وجه هزینه های مشترک شامل آب و برق و... از طرف مالکین (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که در یک آپارتمان، یک یا چند نفر از پرداخت هزینه های مشترک شامل آب و برق و ... ساختمان امتناع نمایند، مالکین می تواند پس از طی مراحل قانونی مبالغ مذکور را از مجاری قضایی با استفاده از نمونه دادخواست فوق مطالبه نمایند.

دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که هر یک از ساکنین آپارتمانی، از پرداخت هزینه های مشترک شامل آب و برق و ... امتناع کند، دیگر ساکنین می توانند وی را با اقدامات قانونی ملزم به پرداخت هزینه های مشترک نمایند یا از طریق مجاری قضایی و با استفاده از نمونه دادخواست فوق، علیه وی اقامه دعوا نمایند.

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

شرح :

در صورتی که شخصی منافع مال متعلق به دیگری را استفاده نماید، مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از وی تقاضا کند و در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت اجرت المثل نشود، مالک حق دارد به موجب نمونه دادخواست مذکور، علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نماید.

دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که صادر کننده وجه سفته و یا ظهرنویس در تاریخ سررسید مبلغ سفته را پرداخت نکنند به نحو تضامن مسئول پرداخت وجه می باشند. در صورتی که وجه سفته تا بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.