ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ الزام به تمکین
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی خانواده الزام به تمکین
دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

شرح :

در صورتی که زوجه بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک کند، زوج می تواند الزام به تمکین را از دادگاه تقاضا نماید. همچنین در صورتی که اشتغال زوجه منافی با مصالح خانواده یا موجب عدم تمکین او شود، زوج می تواند ضمن دادخواست منع اشتغال زوجه را نیز درخواست کند.