ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ ربا
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه اموال ربا
شکواییه رباخواری

شرح :

در صورتی که شخصی در قبال وجهی که به دیگری داده مبلغی را به عنوان سود ثابت دریافت نماید، مرتکب جرم رباخواری شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری شکایت نماید.