ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
5
نتایج یافت شده
/ چک پرداخت نشدنی یا بلامحل
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه اموال چک پرداخت نشدنی یا بلامحل
شکواییه چک بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی چکی را صادر نماید و به دلایل ناموجه در سررسید مشخص شده، وجه آن را پرداخت ننماید، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده و دارنده چک می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در مراجع کیفری شکایت نماید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده را از اینجا مشاهده کنید