ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
25
نتایج یافت شده
/ آراء اجرای احکام کیفری
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء اجرای احکام کیفری
پرونده جعل امضا (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل امضا نماید، متضرر می‌تواند تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید و پس از آن  اجرای حکم مذکور را درخواست کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانیدجزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده استعمال مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی مواد مخدر استعمال نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم این موضوع اطلاع یابید.

پرونده شرب خمر (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی شرب خمر نماید مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع و اجرای حکم آن آشنا شوید.

پرونده قطع اشجار (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به قطع درختان نماید مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود. در نمونه پرونده قطع اشجار می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع گردید.

پرونده قاچاق چوب آلات (اجرای احکام)

شرح :

 در صورتی که شخصی چوب آلات قاچاق کند، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع شوید.