ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ اختلاس
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه آسایش عمومی اختلاس
شکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

شرح :

در صورتی که کارمندان یا کارکنان ادارات و سازمان های دولتی، اموالی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری تصاحب نمایند، مختلس بوده و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می گیرند.

شکواییه اختلاس توام با جعل

شرح :

در صورتی که شخصی اموال دولتی را که بر حسب وظیفه به وی واگذار شده از طریق جعل تصاحب نماید، مختلس محسوب می شود و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و به مجازات قانونی جرم اختلاس محکوم می گردد.