ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
13
نتایج یافت شده
/ تقصیرات و تعدیات مقامات و مأمورین دولتی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه آسایش عمومی تقصیرات و تعدیات مقامات و مأمورین دولتی
شکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

شرح :

در صورتی که هر یک از کارکنان نهادهای دولتی یا وابسته به دولت از جمله شهرداری، اموال متعلق به این نهاد را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، متصرف غیر قانونی محسوب می شود و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

شکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

شرح :

در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر کرده است، اجرت اشخاص را به حساب دولت آورده و آن را پرداخت ننماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

شرح :

در صورتی که شخصی به واسطه داشتن سمت مدیریتی در یک دستگاه دولتی تحت هر عنوان نفعی را برای خود در معاملات دولتی مربوط به دستگاه متبوع منظور دارد، مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه نمونه شکوائیه فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نمود.

شکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

شرح :

 در صورتی که هر یک از اعضای نیروهای بسیج بر خلاف قانون آزادی افراد را سلب نمایند و یا بدون دلیل موجه اقدام به بازداشت و ضرب و جرح شخصی نمایند مرتکب جرم شده و مطابق قانون مجازات می شوند و شاکی می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت نماید.

شکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

شرح :

در صورتی که شخصی به طور غیرقانونی حبس یا بازداشت شده است و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری  یا مأمورین انتظامی برده و آنان شکایت وی را استماع نکرده باشند مرتکب جرم شده و شاکی می تواند علیه آنها با ارائه مدارک و نمونه شکواییه فوق شکایت کند.