ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
13
نتایج یافت شده
/ تقصیرات و تعدیات مقامات و مأمورین دولتی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه آسایش عمومی تقصیرات و تعدیات مقامات و مأمورین دولتی
شکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

شرح :

در صورتی که شخصی به واسطه داشتن سمت مدیریتی در یک دستگاه دولتی تحت هر عنوان نفعی را برای خود در معاملات دولتی مربوط به دستگاه متبوع منظور دارد، مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه نمونه شکوائیه فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نمود.

شکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

شرح :

در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر کرده است، اجرت اشخاص را به حساب دولت آورده و آن را پرداخت ننماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

شکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

شرح :

در صورتی که هر یک از کارکنان نهادهای دولتی یا وابسته به دولت از جمله شهرداری، اموال متعلق به این نهاد را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، متصرف غیر قانونی محسوب می شود و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.