ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
47
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه جلسه رسیدگی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه لوایح دفاعیه جلسه رسیدگی
لایحه دفاعیه در پرونده انتفا موضوع داوری

شرح :

در صورتی که داور مرضی الطرفین استعفا دهد و یا به جهاتی موضوع داوری منتفی شود و داور دیگری توسط طرفین انتخاب نگردد، موضوع دعوا باید با رجوع به دادگاه حل و فصل شود.  در صورت مراجعه یکی از طرفین به داور، دیگری می تواند پس از تقدیم دادخواست به منظور شرکت در جلسه رسیدگی از نمونه لایحه فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

لایحه دفاعیه در خصوص ابطال مبایعه نامه در مرحله اعاده دادرسی

شرح :

در صورتی که رایی قطعی به ضرر شخصی به ناحق صادر شود و شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد، شخصی که محکوم شده است می‌تواند  نسبت به رای صادره درخواست اعاده دادرسی کند. شخص جهت دفاع از خود و ابطال مبایعه‌نامه‌ای که در جریان دادرسی نقش داشته، می‌تواند از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه دفاعیه موقوفه تجاری

شرح :

چنانچه نسبت به رایی در خصوص مال تجاری وقفی تجدیدنظرخواهی شده باشد، و تجدیدنظرخواه مدعی باشد که عملیات انجام شده بر روی مال تجاری است، برای دفاع در مقابل آن می‌توانید از نمونه لایحه دفاعیه فوق استفاده کنید.