ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در پرونده اعتراض ثالث
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده اعتراض ثالث
پرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

شرح :

صرف عدم پرداخت یک فقره چک مثبت ورشکستگی شرکت نمی باشد، در صورتی که ذینفع دعوای ورشکستگی به رأی دادگاه در این خصوص معترض است می تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع نسبت به اقامه دعوای اعتراض ثالث اقدام نماید و ابطال رأی مذکور را درخواست کند.

پرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که رسیدگی به یک دعوای حقوقی منجر به اجرای قرار تأمین خواسته شده، ولی شخص ثالث نسبت به آن اعتراض داشته و متقاضی رفع توقیف از اموال می‌باشد، بایستی خواسته و اعتراض خود را در قالب دادخواست مطرح کند. در غیر این صورت همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قابل رسیدگی در مراجع قضایی نخواهد بود.