ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
221
نتایج یافت شده
/ شکوائیه ها
شکواییه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

شرح :

در صورتی که شخصی مال غیر منقول دیگری را بدون اذن مالک تصرف کند یا مانع استفاده ذی حق از حق ارتفاق یا انتفاع شود یا مزاحم استفاده مالک از مال غیر منقول شود، زیان دیده حق دارد با ارائه نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم کیفری شکایت نماید.

شکواییه تجاوز به کودک

شرح :

در صورتی که شخصی به کودکی تجاوز کند مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، ولی قربانی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق  مجازات متهم را از مرجع صالح تقاضا نماید.

شکواییه جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل سند یا جعل مفاد اسناد چه رسمی و چه غیررسمی نماید و با آن معامله نماید، مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده و شاکی می تواند علیه وی با ارائه مستندات خود و نمونه شکواییه فوق طرح شکایت نماید.