ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ دعاوی مربوط به داوری
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی مربوط به داوری
دادخواست تعیین داور طرف مستنکف

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، از معرفی داور استنکاف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت تقاضای تعیین داور طرف مستنکف استفاده نماید.

دادخواست اجرای رای داور

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه در رای داوری از اجرای رای داور امتناع ورزد، طرف دیگر (ذینفع) می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت درخواست صدور دستور اجرای رای داوری استفاده نماید.