ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ قراردادهای بیمه
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قراردادهای بیمه
قرارداد گروهی بیمه شخص ثالث

شرح :

در صورتی که موسسه‌ای قصد دارد جهت بیمه شخص ثالث، مازاد، سرنشین و بیمه بدنه خودروها و همچنین پرسنل و بازنشستگان خود، با یک شرکت بیمه قرارداد گروهی بیمه منعقد کند، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت به عنوان بیمه‌گذار قصد دارد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش بیمه عمر قرار دهد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت به عنوان بیمه‌گذار قصد انعقاد قرارداد در خصوص پوشش بیمه‌ای حوادث مختلف را با شرکت بیمه‌گر دارد، می‌تواند از نمونه قرارداد بیمه فوق استفاده نماید.