ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
58
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه ها
1: اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

 در صورتی که شرکت تجاری به اهداف خود نرسد امکان انحلال آن وجود دارد و سهامداران می توانند از طریق ارسال نمونه اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت تقاضا کنند.


 

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

شرح :

 در صورتی که شخصی ملک دیگری را به نحو عدوان تصرف کند مالک می‌تواند پیش از اقامه دعوای حقوقی از نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف استفاده نماید و رفع تصرف ملک خود را تقاضا نماید.

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

شرح :

 در صورتی که شخصی به موجب یک یا چند فقره چک از دیگری طلبی دارد که پس از مراجعه به بانک مشخص می‌شود بلامحل هستند می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه چک بلامحل نماید.

اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی از دیگری طلبی دارد که پس از گذشت سررسید وصول نشده است، می‌تواند پیش از اقامه دعوا در دادگاه با ارسال نمونه اظهارنامه فوق نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.