ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
58
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه ها
اظهارنامه مطالبه مهریه

شرح :

 پرداخت مهریه بر عهده زوج و علی الاصول به صورت عندالمطالبه می باشد و زوج مکلف است به محض مطالبه زوجه، مهریه وی را بپردازد، در غیر این صورت زوجه می تواند با ارسال نمونه اظهارنامه فوق آن را به صورت رسمی مطالبه نماید.