ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
58
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه ها
اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

شرح :

در صورتی که فروشنده ملک مطابق مفاد مبایعه‌نامه به تعهد خود مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال اقدام ننماید، خریدار می‌تواند برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از انتقال مورد معامله به دیگری با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، اداره ثبت محل وقوع ملک را از این موضوع مطلع نماید.

اظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

شرح :

در صورتی که در جریان عملیات ساختمانی خسارتی به اموال (منقول و غیرمنقول) دیگری وارد شود، شخص زیان‌دیده می‌تواند قبل از طرح دعوا در دادگاه، به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق خسارات و ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.