ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
58
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه ها
اظهارنامه اعلام فسخ معامله

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به هر دلیلی از جمله اعمال خیار فسخ خواستار فسخ معامله است، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق  فسخ  معامله را به صورت رسمی به طرف دیگر اعلام نماید.

اظهارنامه استرداد لاشه چک

شرح :

در صورتی که شخصی چکی به امانت به دیگری بسپرد و پس از مدتی دارنده چک اقامه دعوای مطالبه وجه چک ننماید و چک را نیز مسترد نکند، صادرکننده می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق استرداد لاشه چک را تقاضا نماید.

 

اظهارنامه مطالبه طلب عادی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی داشته و بدهکار از پرداخت دین امتناع ورزد، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی طلب خود را از وی مطالبه نماید.