ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
18
نتایج یافت شده
/ درخواست ها
درخواست اعمال مجازات جایگزین حبس

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه شرایط قانونی جهت اجرای مجازات جایگزین حبس داشته باشد،  می‌تواند برای نوشتن  درخواست خود از نمونه درخواست فوق استفاده کند.‌

درخواست تامین دعوای واهی

شرح :

چنانچه دعوای خواهان مستند به اسناد رسمی و یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و یا برات نباشد، خوانده میتواند برای هزینه ها و یا خساراتی که ممکن است در آینده متحمل شود، از دادگاه درخواست نماید خواهان تامین مناسبی پرداخت نماید

درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی دارد می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق، کسر و بازداشت حقوق بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماید.

درخواست بازداشت پلاک ثبتی

شرح :

در صورتی که شخصی  از دیگری طلبی دارد می‌تواند  با استفاده از نمونه درخواست فوق، بازداشت پلاک ثبتی متعلق به  بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست نماید.

 

درخواست اجرای ثبت

شرح :

در صورتی که پس از تنظیم سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، احد طرفین از انجام تعهدات خود سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق اجرای ثبت را تقاضا نماید.