ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
21
نتایج یافت شده
/ سایر قرارداد های عمومی
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی سایر قرارداد های عمومی
اقاله نامه

شرح :

در صورتی که طرفین توافقنامه ای با موضوع تملیک و واگذاری ملک در مقابل تهاتر مبلغ مشخص قصد اقاله آن را نمایند می توانند به نمونه اقاله نامه فوق مراجعه نمایند.

قرارداد پرداخت وجه لوازم مصرفی پزشکی

شرح :

در صورتی که بیمارستانی برای خرید لوازم پزشکی قراردادی با یک شرکت فروشنده این لوازم منعقد کرده و در پی آن قصد دارد قراردادی جهت پرداخت وجه لوازم مصرفی پزشکی با شرکت مذکور منعقد نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.