ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ دعاوی کار و تامین اجتماعی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی کار و تامین اجتماعی
الزام کارفرما به بازگشت کارگر به کارگاه (هیات تشخیص)

شرح :

در صورتی که کارگاه پس از تعطیل شدن بازگشایی شود اما کارفرما از به کارگیری مجدد کارگران سابق خودداری نماید، کارگران می‌توانند به موجب نمونه دادخواست فوق، الزام کارفرما به بازگشت خود به کارگاه را از هیئت‌ تشخیص اداره کار تقاضا نمایند.

دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

شرح :

در صورتی که کارگر مدت زمانی را به عنوان دوره آموزشی در کارگاه مشغول به کار بوده و پیمانکار یا کارفرما بدون پرداخت حقوق و مزایا پیش از اتمام این دوره وی را اخراج نمایند، کارگر می‌تواند جهت مطالبه حقوق و مزایای معوقه خود با استفاده از نمونه دادخواست فوق به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نماید.